Daily Archives: November 2, 2012

Anunt privind acordarea burselor de ajutor social

Pot beneficia de bursă de ajutor social studenții de la forma de învățământ cu frecvență,  integraliști,care nu beneficiază de bursă de studiu sau bursă de merit.

                        Documentația necesară obținerii unei burse de ajutor social:

  1. În vederea obținerii unei burse de ajutor social, studenții orfani de ambii părinți vor depune următoarele documente:

 

a) Cerere tip, cf. Anexei 1, vizată de către Secretariatul facultății;

b) Copie BI/CI;

c) Copii ale certificatelor de deces ale părinților;

d) Declarație pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu mai are și alte venituri decât cele declarate (Anexa 2);

e. Declarație pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu a primit și nu primește bursă de la altă facultate din sistemul de învățământ de stat (Anexa 3); dacă este cazul, adeverință de la facultate din care să reiasă tipul de bursă și perioada în care aceasta a fost acordată.

2.     În vederea obținerii unei burse de ajutor social, studenții proveniți din casele de copii (centrele de plasament) sau plasament familial vor depune următoarele documente:

a) Cerere tip, cf. Anexei 1, vizată de către Secretariatul facultății;

b) Copie BI/CI;

c) Documente justificative privind situația în care se află:

– Adeverința din care să rezulte că solicitantul provine dintr-un centru de plasament;

– Copie a hotărârii judecătorești din care rezultă că solicitantul se află în plasament familial;

d) Declarație pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu mai are și alte venituri decât cele declarate (model anexă 2);

e) Declarație pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu a primit și nu primește bursă de la altă facultate din sistemul de învățământ de stat (Anexa 3); dacă este cazul, adeverință de la facultate din care să reiasă tipul de bursă și perioada în care aceasta a fost acordată.

3.        În vederea obținerii unei burse de ajutor social, studenții care solicită bursă medicală vor depune următoarele documente:

a) Cerere tip cf. Anexei 1, vizată de către Secretariatul facultății;

b) Copie BI/CI;

c) Certificat medical eliberat de un medic specialist, vizat de medicul de la Dispensarul Universității. În certificatul medical se va menționa în mod obligatoriu încadrarea diagnosticului în categoriile de boli specificate în Regulamentul privind acordarea burselor;

d) Declarație pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu a primit și nu primește bursă de la altă facultate din sistemul de învățământ de stat (Anexa 3); dacă este cazul, adeverință de la facultate din care să reiasă tipul de bursă și perioada în care aceasta a fost acordată.

4.         În vederea obținerii unei burse de ajutor social, studenții care provin din familii ale căror venituri lunare nete pe membru de familie sunt mai mici decât cuantumul venitului minim net pe economie vor depune următoarele documente:

a) Cerere tip cf. Anexei 1,vizată de către Secretariatul facultății;

b) Copie BI/CI;

c) Copii ale certificatelor de naștere și ale BI/CI (dacă este cazul ) ale celorlalți membri ai familiei, aflați în întreținerea părinților;

d) Adeverințe de elev sau student pentru membrii familiei care urmează o formă de învățământ;

e) Declarație pe propria răspundere a unuia dintre părinți, dată la notar sau la primăria localității în care își are domiciliul, pentru copiii minori aflați în întreținerea familiei, care nu urmează o formă de învățământ și nu obțin venituri proprii;

f) Talon privind cuantumul alocației de stat pentru copii;

g) Copie de pe certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte;

h) Copie a hotărârii judecătorești, în cazul în care părinții sunt divorțați; se completează cu adeverință/cupoane privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student și frații acestuia;

i) Documente justificative privind veniturile realizate de către studenți și membrii familiei acestora:

I) cupoane sau adeverință de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei (indiferent de natura acesteia) pe ultimele trei luni (iulie, august, septembrie);

II) adeverință de șomaj;

III) adeverință de venit net pe ultimele trei luni (iulie, august, septembrie);

IV) adeverință de la Primăria pe raza căreia își are domiciliul, privind veniturile nete obținute din activități de exploatare a proprietăților personale ale studentului și ale familiei: terenuri agricole, păduri, chirii, arenzi etc;

V) documente justificative de la Administrația Financiară privind veniturile nete obținute din activități autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociații familiale, societăți comerciale).

j) Declarație pe propria răspundere dată de fiecare părinte care nu obține niciun fel de venit, în fața unui notar sau la primăria localității în care își are domiciliul;

k) Declarație pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu mai are și alte venituri decât cele declarate (Anexa 2, care se pune la dispoziție de secretariat);

l) Declarație pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu a primit și nu primește bursă de la altă facultate din sistemul de învățământ de stat (Anexa 3); dacă este cazul, adeverință de la facultate din care să reiasă tipul de bursă și perioada în care aceasta a fost acordată.