Admiterea la programele de Masterat, 2012-2013

Va invitam sa consultati informatiile, aici:

1. Forme de organizare din Universitatea din București

 

Admiterea la programele masterale ale Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării

se  susţin în  sesiunea septembrie 2012 .

Admiterea se organizează în facultate astfel:

a) pe locuri finanţate prin granturi de studii;

b) pe locuri cu taxă.

Admiterea se organizează pentru programele de studii universitare de master la următoarele forme de învăţământ:

– învăţământ cu frecvenţă

– învăţământ cu frecvenţă redusă

2. Calendarul Admiterii

 Perioada de înscriere: 3-10 septembrie 2012

Perioada de examinare : 12-18 septembrie 2012

Data limită de afişare a rezultatelor 21 septembrie

3. Condiţii generale de înscriere la concurs vezi

http://admitere.unibuc.ro/infoadmitere/studii-universitare-de-masterat, 

http://unibuc.ro/facultati/jurnalism/admi-2012/

3.1 Programe de masterat ale FJSC:

– Campanii de comunicare în publicitate şi relaţii publice – acreditat (Monitorul Oficial, 617 bis, 31.VIII.2011)

– Comunicare corporativă – acreditat (Monitorul Oficial, 617 bis, 31.VIII.2011)

– Jurnalism politic – acreditat (Monitorul Oficial, 617 bis, 31.VIII.2011)

– Jurnalism tematic – acreditat (Monitorul Oficial, 617 bis, 31.VIII.2011)

– Managementul instituţiilor mass-media – acreditat (Monitorul Oficial, 617 bis, 31.VIII.2011)

– Mass-media, dezvoltare, societate (în limba franceză – Médias, développement, société) – acreditat (Monitorul Oficial, 617 bis, 31.VIII.2011)

– Producţie multimedia şi audio-video – acreditat (Monitorul Oficial, 617 bis, 31.VIII.2011)

– Teorii şi metode de cercetare în ştiinţele comunicării  – acreditat (Monitorul Oficial, 617 bis, 31.VIII.2011)

Programe de masterat IFR

–  Comunicare corporativă – acreditat (Monitorul Oficial, 617 bis, 31.VIII.2011)

– Jurnalism tematic – acreditat (Monitorul Oficial, 617 bis, 31.VIII.2011)

Admiterea la Masterele IFR constă în redactarea eseului de motivaţie în funcţie de interes, afinităţi, experienţa acumulată şi specificul programului de masterat ales și susținerea eseului redactat. Eseurile vor fi redactate cu diacritice. Candidaţii sunt declaraţi admişi la IFR dacă obţin cel puţin nota 7 la admitere, în limita celor 100 de locuri. Eseul de motivație este parte componentă a dosarului de înscriere.

LOCURI: http://unibuc.ro/facultati/jurnalism/admi-2012/

3.2  Candidatul se înscrie la două sau N mastere, plăteşte două sau N taxe de admitere şi dă două sau N examene. După afişare, are 48 de ore să aleagă.

3.3  La înscriere la un master, candidatul completează pe fişă opţiunea 2 sau 3. Dacă nu intră unde a dat examen şi dacă rămân locuri (de obicei cu taxă sau la învăţământul cu frecvenţă redusă), se poate înscrie în ordinea mediilor acolo unde a precizat opţiunea 2 sau 3.

3.4  Taxa de înscriere 150 RON. Suma se va achita la orice bancă sau sucursală de bancă în contul BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076010452620060, Cod fiscal 4505502.

Taxă de studiu 2012-2013:  3100 de lei

3.4 Documente necesare la înscriere

1. Cerere de înscriere

2. Diploma de bacalaureat, în original sau copie legalizată

3. Diplomă de licenţă în original sau adeverinţă de licenţă, pentru promoţia 2012

4.  Certificatul de naştere, în copie legalizată;

5.  Copie legalizată după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);

6.  BI sau CI în copie;

7.  3 fotografii tip buletin de identitate, pe hârtie fotografică;

8.  Chitanţă – taxă de înscriere 150 de lei. Suma se va achita la orice bancă sau sucursală de bancă în contul BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076010452620060, Cod fiscal 4505502.

* pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:

*      copii legalizate după certificate de deces ale părinţilor (în

cazul celor orfani de ambii părinţi);

*      adeverinţe de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);

*      adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic, în activitate, a susţinătorilor legali;

*      adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului.

9. Eseu de motivaţie sau proiectul de cercetare, după caz, în două exemplare;

10.  Dosar plic alb.

4. Desfăşurarea concursului

4.1 Conform Regulamentului Universității din București la admitere la programele de master

4.2 Variante de admitere pentru examenul de la  FJSC

Varianta 1
Candidatul se înscrie la două sau N mastere, plăteşte două sau N taxe de admitere şi dă două sau N examene. După afişare, are 48 de ore să aleagă.

Varianta 2
La înscriere la un master, candidatul completează pe fişă opţiunea 2 sau 3. Dacă nu intră unde a dat examen şi dacă rămân locuri (de obicei cu taxă sau la învăţământul cu frecvenţă redusă), se poate înscrie în ordinea mediilor acolo unde a precizat opţiunea 2 sau 3.

Pentru medii egale, departajarea candidaţilor se face în funcţie de :

 1. Nota de la eseu sau de la proiectul de cercetare, după caz
 2. Nota de la licenţă.

4.3 Programele de masterat si formele examenului de admitere

1.Teorii și metode de cercetare în științele comunicării

 

Proba scrisă: proiect de cercetare (10 pagini / 25000 de semne), legat de interesul  candidatului pentru specializarea pe care doreşte sa o urmeze . Proiectul se depune odată cu dosarul de înscriere.

Proba orală: interviu pe baza proiectului depus şi a tematicii din bibliografia obligatorie

Bibliografie

Lohisse, Jean2001 Comunicarea. De la transmiterea mecanică la interacţiune, Iaşi, Polirom

Miege, Bernard,2000 Societatea cucerită de comunicare,Iaşi, Polirom

Severin Werner, Tankard, James 2004, Perspective asupra teoriilor comunicării de masă, Iaşi, Polirom

 

 

2. Campanii de relatii publice si publicitate

Proba scrisă: test-grila de cunoştinţe din domeniile relaţiilor publice si al publicitatii

Proba orală: interviu care să ateste cunoaşterea domeniilor relatiilor publice si al publicitatii

Bibliografie:

Relatii publice

1.      Cristina Coman “Relatii publice – principii si strategii”, Ed. Polirom, 2001

 • Cap.1 Relatii publice – cadru general (pag. 13 – 43),
 • Cap.3 Departamente si firme de relatii publice (pag. 61 – 73),
 • Cap.6 Coduri profesionale in relatii publice, Anexa (pag.179 – 185)

2.      Cristina Coman  “Relatiile publice si mass-media”, Ed. Polirom, 2004

 • Cap.2 Relatiile publice si activitatile conexe (pag. 18 – 30)

3.      Doug Newsom, Bob Carrell, “Redactarea materialelor de relatii publice”, Ed. Polirom, 2004

 • Cap.2 Responsabilitatea etica si juridica a autorului de texte pentru relatii publice ( pag. 34 – 59),
 • Cap.5 Scrisul care prezinta clar si simplu lucrurile complicate stil si continut ( pag. 109 – 134) ,

4.      D.Newsom, J. Van, Slyke, D. Kruckeberg “Totul despre relatiile publice” , Ed. Polirom, 2003

 • Cap.1 Realitatile relatiilor publice (pag. 17 – 53)
 • Cap.8 Etica si responsabilitatile in relatii publice ( pag. 300 – 347)

Publicitate

1.      Pringle H., Field P. – Strategii pentru brandingul de success, Ed. Polirom, 2011
Partea a II-a: Modelele comerciale commune: semnificative sau amenintatoare pentru branduri?
Pag. 57 – 119
Partea a III-a: Evolutia modelelor din industria publicitatii
Pag. 119 – 145

2.      Kotler Ph. et alii – Principiile marketingului, Ed. Teora, 1998
Capitolul 7: Piata marfurilor de larg consum
Pag. 337 – 387
Capitolul 9: Segmentarea si alegerea pietei-tinta
Pag. 437 – 490
Capitolul 10: Pozitionarea
Pag. 490 – 530
Capitolul 18: Promovarea produselor: strategia de comunicare si promovare
Pag. 813 – 848
Capitolul 19: Promovarea produselor: publicitatea, promovarea vanzarilor si relatiile publice
Pag. 848 – 900

3.Comunicare corporativă

 

Proba scrisă: proiect de cercetare (circa 12000 de semne) ce va propune o temă de cercetare din profilul programului masteral

Proba orală:susţinerea proiectului în faţa comisiei

 

 

Bibliografie

Manolescu, Aurel, Managementul Resurselor Umane, Editura Economica, București, 2001, Cap. 8 Evaluarea Profesională

Paul Marinescu, Managementul Media, Editura Universitatii din Bucuresti, 2004, ISBN : 973-575-830

Viorica Păuș, Comunicare și resurse umane, Polirom, Iași, 2006

Androniceanu, Armenia, Managementul schimbărilor: Ed. ALL – Bucureşti, 1998 sau
Slocum, John. W; Hellriegel, Don, Fundamentals of Organizational Behavior: Thomson South Western – Mason, 2007

Coman, Cristina, Comunicarea de criză. Tehnici și strategii, Polirom, Iași, 2009

Pânișoară, Georgeta, Pânișoară, Ion-Ovidiu, Managementul resurselor umane, Polirom, 2005

Goleman, Daniel, McKee, Annie, Boyatzis, Richard, Inteligența emoțională în Leadership, ed. Curtea Veche, București, 2007

 

 

4. Masterat francofon

Mass-médias, développement, société (Mass media, dezvoltare, societate-program masteral în limba franceză)

Proba scrisă: proiect de cercetare în limba franceză (10 pagini / 25000 de semne), legat de interesul  candidatului pentru specializarea pe care doreşte sa o urmeze . Proiectul se depune odată cu dosarul de înscriere.

Proba orală: interviu în limba franceză pe baza proiectului depus şi a tematicii din bibliografia obligatorie.

 

Bibliografie

Lochard, Guy, Boyer, Henri, 1998 La communication médiatique, Paris, Seuil

Miege, Bernard,2000 Societatea cucerită de comunicare,Iaşi, Polirom

Rieffel, Rémy,2008 Sociologia mass media, Iasi, Polirom

 

 

 

 

 

 5. Jurnalism tematic

 

Proba scrisă: eseu de motivație (2 pagini / 5000 de semne), cu accent pe interesul candidatului pentru specializarea pe care dorește sa o urmeze in beneficiul unor activităţi profesionale viitoare. Eseul se depune odată cu dosarul de înscriere.

Proba orală: interviu pe baza eseului depus și a tematicii din bibliografia obligatorie (M. Coman (coord), Manual de Jurnalism, editia a III-a, Iasi, Polirom, 2009).

 

6.  Managementul instituțiilor mass-media

 Probă scrisă – proiect

Candidatul va întocmi o propunere de proiect de cercetare sau un proiect aplicativ în domeniul producţiei media.

Propunerea de proiect va cuprinde între 15000 – 20000 de caractere cu spaţii, dar nu mai mult de 5 pagini, inclusiv bibliografia. Propunerea de proiect va fi scrisă pe foaie A4, la un rând cu corp 12.

Structura proiectului va cuprinde motivaţia alegerii temei, importanţa temei pentru domeniu, modalitatea (metoda) de cercetare sau realizare, obiectivele şi rezultate preconizate.

Propunerea de proiect va fi însoţită de listă bibliografică întocmită de candidat, pe tema aleasă. Se pot da ca referinţe şi surse de pe Internet.

Propunerea de proiect va însoţi documentele candidatului şi se va preda la înscriere.

Probă orală: interviu

Candidatul va prezenta argumentele legate de motivaţia participării la acest program de masterat şi va susţine în faţa comisiei propunerea de proiect de cercetare sau de proiect aplicativ din domeniul mangementului în  producţia media sau în funcţionarea instituţiilor media.

7. Producţie multimedia şi audio video

 

Probele de admitere la masterat – Producţie multimedia şi audio-video

– proiect + interviu

 

Proiect – proba scrisă

Candidatul va întocmi o propunere de proiect de cercetare în domeniul multimedia / audio-video sau o propunere de proiect practic în domeniul multimedia / audio-video.

Propunerea de proiect va cuprinde între 15000 – 20000 de caractere cu spaţii, dar nu mai mult de 5 pagini, inclusiv bibliografia. Propunerea de proiect va fi scrisă pe foaie A4, la un rând cu corp 12.

Structura proiectului va cuprinde motivaţia alegerea temei, importanţa temei penttru domeniu, modalitatea (metoda) de cercetare sau realizare, obiectivele şi rezultate preconizate.

Propunerea de proiect va fi însoţită de listă bibliografică întocmită de către candidat, pe tema aleasă. Se pot da ca referinţe şi surse de pe Internet.

Propunerea de proiect va însoţi documentele candidatului şi se va preda la înscriere.

Interviu – proba orală

Candidatul va prezenta argumentele legate de motivaţia participării la acest program de masterat şi va susţine în faţa comisiei propunerea de proiect de cercetare sau proiect practic din domeniu multimedia / audio-video.

 

 

8. Jurnalism si Comunicare politica,

Proba scrisă : proiect (circa 12000 de semne) – acesta va propune o temă de analiză ştiinţifică sau un produs (campanie de comunicare, produs jurnalistic) din domeniile ştiintelor comunicării (jurnalism, relatii publice, publicitate) şi al stiinţelor politice.

Proba orală: susţinerea proiectului în faţa comisiei

 

Bibliografie orientativă

Băluţă, Oana, (ed.), Gen şi putere. Partea leului în politica românească, Polirom, Iaşi, 2007 (capitolul “Reprezentare „în oglindă”; capitolul „Parlamentarele din România- despre politici protective şi interese de gen”)

McNair, B.,  2007, Introducere în comunicarea politică, Iaşi, Polirom (capitolul Politică, democraţie şi mass-media, capitolul “Efectele comunicării politice”))

Seiller, Daniel-Louis, 1999, Partidele politice din Europa, Institutul European, Iaşi.

 

 

 

 

N.B.

1. Candidații/tele vor intra în sala de examinare orală în ordine alfabetică.

2. In situații excepționale, pe baza unei cereri depuse la secretariat, o persoana poate fi reprogramata pentru examenul oral la sfârșitul zilei sau în ziua urmatoare, dupa caz.

3. Persoanele care s-au înscris la mai multe masterate care au examenele programate în același timp pot susține unul dintre examene la sfârșitul zilei.

 5.  Rezultatele concursului

Pentru medii egale, departajarea candidaţilor se face în funcţie de :

 1. Nota de la eseu sau de la proiectul de cercetare, după caz
 2. Nota de la licenţă.