Standarde minime pentru postul de conferenţiar la FJSC

Va invit sa consultaţi, în continuare, tabelul:

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE JURNALISM ŞI ŞTIINŢELE COMUNICĂRII

DEPARTAMENTUL/CATEDRA………………………………………………………

Postul de CONFERENŢIAR UNIVERSITAR, poziţia ……………..

 

FIŞĂ DE VERIFICARE

pentru îndeplinirea standardelor minimale

conform Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

nr. 3697 din 2012 (publicat în MO 299 din 7.V.2012)

 

 

Candidat/ă : …………………………………………………………………………………….

 

Definitii, conditii si proceduri

  • Se iau in considerare numai lucrarile publicate in domeniul stiintelor sociale, stiintelor umaniste sau in domenii de granita cu acestea.
  • Cartile, volumele sau dictionarele luate in considerare sunt exclusiv cele publicate la edituri cu prestigiu international (categoria A1), la edituri cu prestigiu recunoscut (categoria A2) sau la alte edituri din strainatate cu peer review international sau la edituri din Romania acreditate de Consiliul National al Cercetarii Stiintifice (categoria B)
  • Se considera ca limbi de circulatie internationala: engleza, franceza, germana, italiana si spaniola.
  • Pentru publicatii se aplica coeficientul de multiplicare m, care are urmatoarele valori:

-2, daca publicatia a aparut la o editura cu prestigiu international (A1);

-1,5, daca publicatia este scrisa intr-o limba de circulatie internationala si a aparut la o editura cu prestigiu recunoscut (A2);

-1, daca publicatia a aparut la o editura cu prestigiu recunoscut (A2) intr-o limba care nu este de circulatie internationala;

-0,5, daca publicatia a aparut la alte edituri din strainatate cu peer review international sau la o editura din Romania acreditata de Consiliul National al Cercetarii Stiintifice (categoria B).

Bazele de date internationale recunoscute sunt urmatoarele: ISI Web of Knowledge, Scopus, EBSCO, ProQuest, JStor, Cairn, ERIH, DOAJ, Persee, ProjectMuse, Hein Online, SpringerLink, RePEC, PA@BABEL, IBSS. n indica numarul de autori ai unei publicatii la care candidatul este autor sau coautor.

  • publicatie sau citare se incadreaza la un singur indicator, luandu-se in considerare incadrarea cea mai favorabila candidatului.

Se acorda urmatoarele punctaje:

Indicator

Denumirea indicatorului

Punctaj

Elementul pentru care se acorda punctajul

I 1 Articole care prezinta contributii originale, in extenso, in reviste cotate ISI avand un factor de impact f care este mai mare sau egal cu 0,1 (2+4xf) x 2/n Pe articol
I 2 Articole care prezinta contributii originale, in extenso, in reviste cotate ISI avand un factor de impact mai mic de 0,1 sau in reviste indexate in cel putin 3 din bazele de date internationale recunoscute 4/n Pe articol
I 3 Carti publicate ca unic autor sau ca prim autor 10 x m Pe carte
I 4 Carti coordonate, avand n coordonatori 7 x m/n Pe carte
I 5 Studii/capitole, avand n autori, in volume colective (volume cu
ISBN)
2 x m/n Pe studiu/capitol
I 6 Recenzii publicate in reviste cotate ISI sau in reviste indexate in cel putin 3 din bazele de date internationale recunoscute sau termeni de minimum o pagina in dictionare de specialitate 1/n Pe recenzie sau termen
I 7 Lucrari in extenso publicate in volumele unor conferinte (volume cu ISSN) sau indexate in cel putin una din bazele de date internationale recunoscute 1/n Pe lucrare
I 8 Citari ale publicatiilor candidatului in articole publicate in reviste cotate ISI, care au un factor de impact f (nu se iau in considerare autocitarile). n este numarul de autori al publicatiei citate. (0,2+4xf) x
2/n
Pe citare
I 9 Citari ale publicatiilor candidatului in carti, capitole de carti sau volume ori in reviste indexate in baze de date internationale (nu se iau in considerare autocitarile). n este numarul de autori al publicatiei citate. 0,4/n Pe citare
I 10 Editor al unei reviste editate in strainatate care este indexata ISI
sau indexata de o baza de date internationala recunoscuta
2 Pe revista
I 11 Editor al unei reviste editate in tara care este indexata ISI sau indexata de o baza de date internationala recunoscuta 1 Pe revista
I 12 Coordonator al unei colectii (serie de volume) editate de o editura cu prestigiu international 2 Pe colectie/serie
I 13 Coordonarea unui proiect de cercetare finantat cu echivalentul a cel putin 100.000 lei de o entitate din strainatate 4 Pe proiect
I 14 Coordonarea unui proiect de cercetare finantat cu cel putin 100.000 lei de o entitate din tara 2 Pe proiect
I 15 Profesor asociat/visiting/cadru didactic universitar la o universitate din strainatate, pentru o perioada de cel putin o luna; efectuarea unui stagiu postdoctoral cu o durata de cel putin un an la o universitate din strainatate sau obtinerea unei diplome de doctor la o universitate din strainatate 2 Pe universitate
I 16 Keynote speaker la conferinte internationale organizate in strainatate 2 Pe conferinta
I 17 Keynote speaker la conferinte internationale organizate in tara 1 Pe conferinta
I 18 Beneficiar al unor granturi individuale sau burse postdoctorale in valoare de cel putin 25.000 lei fiecare 0,5 Pe grant/bursa
I 19 Initierea unor programe de studii universitare 1 Pe program de studii
I 20 Membru al unei echipe de cercetare care implementeaza un proiect finantat pe baza de competitie cu cel putin 100.000 lei 1 Pe proiect
I 21 Membru al Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, al Consiliului National al Cercetarii Stiintifice, al consiliului sau comisiilor de specialitate ale Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior 1 Pe consiliu/comisie

 

 

 

Standarde minimale

Indicatori

Minim

 

Realizari candidat

Punctajul pentru indicatorul I1  
Numarul de articole care prezinta contributii originale, in extenso, in reviste cotate ISI sau in reviste indexate in cel putin 3 din bazele de date internationale recunoscute ≥ 4  
Numarul de carti la care este unic autor, prim autor sau coordonator ≥ 1  
Suma punctajului pentru indicatorii I1-I7 ≥ 35  
Suma punctajului pentru indicatorii I8-I9 ≥ 1  
Suma punctajului pentru indicatorii I15-I18 ≥ 1  
Punctaj total (suma punctajului pentru indicatorii I1-I21) ≥ 60  
Punctaj total (suma punctajului pentru indicatorii I1-I21), acumulat dupa obtinerea titlului de doctor ≥ 30  

 

 

Declar pe proprie răspundere că îndeplinesc standardele minimale ale Universităţii din Bucureşti.

 

 

Data :                                                                                                Candidat/ă