Admitere studii doctorale (acte necesare)

STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

Sesiunea Septembrie 2012

       Înscrieri: 17-21 septembrie 2012
Concursul de admitere: 24-27 septembrie 2012
Data limită de afişare a rezultatelor: 29 septembrie 2012

Pentru înscriere, candidatii vor prezenta următoarele acte într-un dosar plic:

 • cerere/fişă de înscriere – formular tip de la secretariat – la înscriere;
 • certificat de naştere, copie legalizată;
 • certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui, copie legalizată;
 • diploma de bacalaureat sau echivalentă, copie legalizată;
 • diploma de învăţământ superior (licenţă) şi foaia matricolă/supliment la diplomă, copie legalizată;
 • diploma de master/studii aprofundate şi foaia matricolă/ supliment la diplomă, copie legalizată;
 • memoriu de activitate ştiintifică;
 • lista cu titlurile lucrărilor ştiinţifice publicate;
 • propunerea unei teme (în scris) în concordanţă cu domeniul îndrumătorului ştiinţific, cu justificarea importanţei acesteia;
 • o lista bibliografică cuprinzătoare privind tema propusă pe baza căreia să se poată desfăşura colocviul;
 • certificat de competenţă lingvistică, copie xerox nelegalizată (standard minim – nivel B2); CENTRUL DE LIMBI STRĂINE AL UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI (CLS): BD. SCHITU MĂGUREANU NR.1 (DEASUPRA TEATRULUI BULANDRA), TEL. 021/3125454
 • pentru cetățenii străini – certificatul de competență privind cunoașterea limbii române
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere (taxa de înscriere în valoare de 200 de lei se plăteşte în contul BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076010452620060, Cod fiscal 4505502; chitanţa de plată a taxei trebuie să poarte numele candidatului.)
 • Personalul încadrat în Universitate este scutit de plata taxei de înscriere.

Candidaţii care au făcut studiile în străinatate vor prezenta la înscriere traducerea legalizată a diplomei obţinute, precum şi echivalarea acesteia de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării.

Înscrierile se fac la sediul Școlii doctorale,  Str. Academiei, nr.14, etaj 4, sect 1 în intervalul 10.00-15.00