PROCEDURA DE RECLASIFICARE A STUDENȚILOR DIN ANII I ȘI II, PE LOCURILE FINANȚATE DE LA BUGET ANUL UNIVERSITAR 2012/2013

Vă invităm să citiţi în continuare:

1. Identificarea cifrei de școlarizare pentru locurile finanțate de la buget, alocată la începutul anului universitar în care studenții au fost înmatriculați în anul I;

2. Stabilirea numărului de locuri subvenționate de la buget alocate pentru cazurile sociale (nu mai mult de 15% din totalul locurilor finanțate de la buget);

3. Studenții care îndeplinesc condițiile pentru acordarea burselor sociale, conform Regulamentului de acordare a burselor, depun la Secretariat în zilele de 24, 25 (în timpul programului de lucru cu publicul) și 29 octombrie 2012 (între orele 10.00 – 13.00)  o cerere tip pentru ocuparea unui loc subvenționat pe caz social (se ridică de la Secretariat) însoțită de  dosarul cu acte doveditoare privind veniturile (acesta va fi întocmit după modelul dosarului pentru bursa socială);

4. Clasificarea studenților considerați cazuri sociale, în ordinea descrescătoare a punctelor obținute în anul anterior, în cazul în care numărul lor este mai mare decât numărul locurilor alocate pentru această categorie;

5. Clasificarea celorlalți studenți în ordinea descrescătoare a punctelor obținute în anul anterior. Punctele se obțin prin însumarea produslui rezultat din numărul de credite și nota acordată la fiecare disciplină din planul de învățământ, astfel încât pentru 60 de credite să se obțină între 300 și 600 de puncte;

6. Din clasificare sunt eliminaţi studenţii în regim cu taxă care nu îndeplinesc condiţiile pentru a ocupa un loc subvenţionat de la buget (studenţi la o altă facultate pe locuri subvenţionate, studenţi la o a doua facultate care au studiat pe locuri subvenţionate).

7. În ordinea descrescătoare a punctelor, se stabilesc studenţii care pot ocupa locuri subvenţionate de la buget (pct. 3). Acestora li se adaugă studenţii din categoria „cazuri sociale”, verificându-se să nu apară acelaşi student de două ori. Dacă studentul „caz social” a ocupat un loc în listă datorită punctajului obţinut, locul lui din lista de „cazuri sociale” va reveni următorului studentului următor.

8. Studenţii de pe locurile subvenţionate de la buget care, în anul universitar precedent, au beneficiat de PRELUNGIRE DE ŞCOLARITATE din motive medicale, sunt incluşi în lista studenţilor „cazuri sociale” (cei 15% din totalul locurilor finanţate de la buget) dacă sunt bolnavi de TBC (aflați în evidenţa dispensarelor medicale), diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, dacă sunt infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular acut, situaţie în care vor prezenta documente medicale eliberate sau vizate de Dispensarul studențesc. Studenţii care nu se încadrează în această categorie se vor include în clasificarea făcută prin ordonarea descrescătoare a punctelor obţinute în ultimul an de studii promovat.

9. Studenţii subvenţionaţi de la buget care, în anul universitar precedent, au beneficiat de ÎNTRERUPEREA STUDIILOR sunt incluşi în clasificarea făcută prin ordonarea descrescătoare a punctelor obţinute în ultimul an de studii promovat.

10. Conducerea facultăţii aprobă rezultatele reclasificării.

11. Secretariatul facultăţii afişează rezultatele reclasificării, stabilind termenul de contestaţii.

CONTESTAȚIILE SE VOR DEPUNE LA SECRETARIAT ÎN ZILELE DE 1 ȘI 2 OCTOMBRIE, ÎN TIMPUL PROGRAMULUI DE LUCRU CU PUBLICUL.

12. Dacă nu apar contestaţii, secretariatul întocmeşte Dispoziţia privind transferul studenţilor care s-au clasificat pe locurile subvenţionate de la buget şi Dispoziţia privind transferul studenţilor care s-au clasificat pe locuri în regim de taxă.

13. Dispoziţiile sunt aduse la cunoştinţă studenţilor, prin afişare.

TOȚI STUDENȚII CARE VOR TRECE PE LOCURILE DE LA BUGET TREBUIE SĂ DEPUNĂ LA SECRETARIAT DIPLOMELE DE STUDII ÎN ORIGINAL (ÎN CAZUL STUDENȚILOR DE LA MASTER, DIPLOMA DE BACALAUREAT ȘI DIPLOMA DE LICENȚĂ) ÎNSOȚITE DE DECLARAȚII TIP (pot fi ridicate de la Secretariat) DIN CARE SĂ REIASĂ CĂ NU AU MAI FOST / NU SUNT STUDENȚI PE LOCURI BUGETATE LA O ALTĂ FACULTATE.

NERESPECTAREA ACESTOR CONDIȚII DUCE LA PIERDEREA LOCULUI SUBVENȚIONAT ȘI TRECEREA PE LOCURILE CU TAXĂ.

TERMENUL LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA DIPLOMELOR ȘI A DECLARAȚIILOR ESTE 8 NOIEMBRIE 2012.

                      Documentația necesară obținerii unui loc subvenționat pe caz social:

 

  1. Studenții orfani de ambii părinți vor depune următoarele documente:

 

a) Cerere tip pentru ocuparea unui loc subvenționat pe caz social

b) Cerere tip, cf. Anexei 1;

c) Copie BI/CI;

d) Copii ale certificatelor de deces ale părinților;

d) Declarație pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu mai are și alte venituri decât cele declarate (Anexa 2);

2.     Studenții proveniți din casele de copii (centrele de plasament) sau plasament familial vor depune următoarele documente:

a) Cerere tip pentru ocuparea unui loc subvenționat pe caz social

b) Cerere tip, cf. Anexei 1;

c) Copie BI/CI;

d) Documente justificative privind situația în care se află:

– Adeverința din care să rezulte că solicitantul provine dintr-un centru de plasament;

– Copie a hotărârii judecătorești din care rezultă că solicitantul se află în plasament familial;

d) Declarație pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu mai are și alte venituri decât cele declarate (model anexă 2);

3.        Studenții care solicită bursă medicală vor depune următoarele documente:

a) Cerere tip pentru ocuparea unui loc subvenționat pe caz social

b) Copie BI/CI;

c) Certificat medical eliberat de un medic specialist, vizat de medicul de la Dispensarul Universității. În certificatul medical se va menționa în mod obligatoriu încadrarea diagnosticului în categoriile de boli specificate în Regulamentul privind acordarea burselor;

4.         Studenții care provin din familii ale căror venituri lunare nete pe membru de familie sunt mai mici decât cuantumul venitului minim net pe economie vor depune următoarele documente:

a) Cerere tip pentru ocuparea unui loc subvenționat pe caz social

b) Cerere tip cf. Anexei 1,vizată de către Secretariatul facultății;

c) Copie BI/CI;

d) Copii ale certificatelor de naștere și ale BI/CI (dacă este cazul ) ale celorlalți membri ai familiei, aflați în întreținerea părinților;

e) Adeverințe de elev sau student pentru membrii familiei care urmează o formă de învățământ;

f) Declarație pe propria răspundere a unuia dintre părinți, dată la notar sau la primăria localității în care își are domiciliul, pentru copiii minori aflați în întreținerea familiei, care nu urmează o formă de învățământ și nu obțin venituri proprii;

g) Talon privind cuantumul alocației de stat pentru copii;

h) Copie de pe certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte;

i) Copie a hotărârii judecătorești, în cazul în care părinții sunt divorțați; se completează cu adeverință/cupoane privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student și frații acestuia;

j) Documente justificative privind veniturile realizate de către studenți și membrii familiei acestora:

I) cupoane sau adeverință de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei (indiferent de natura acesteia) pe ultimele trei luni (iunie, iulie, august);

II) adeverință de șomaj;

III) adeverință de venit net pe ultimele trei luni (iunie, iulie, august);

IV) adeverință de la Primăria pe raza căreia își are domiciliul, privind veniturile nete obținute din activități de exploatare a proprietăților personale ale studentului și ale familiei: terenuri agricole, păduri, chirii, arenzi etc;

V) documente justificative de la Administrația Financiară privind veniturile nete obținute din activități autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociații familiale, societăți comerciale).

k) Declarație pe propria răspundere dată de fiecare părinte care nu obține niciun fel de venit, în fața unui notar sau la primăria localității în care își are domiciliul;

l) Declarație pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu mai are și alte venituri decât cele declarate (Anexa 2, care se pune la dispoziție de secretariat);